Deze website www.dulcosoft.nl (hierna de ‘Site’) is eigendom van en valt onder verantwoordelijkheid van Sanofi-aventis Netherlands B.V., (hierna ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’, ‘Organisator ’of ‘Sanofi’). Op het bezoeken en gebruiken van deze Site zijn deze webvoorwaarden van toepassing (‘Webvoorwaarden’). We raden u aan deze Webvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien wij ze van tijd tot tijd kunnen wijzigen
1. Intellectuele Eigendom
De inhoud van deze Site evenals de onderliggende software zijn het intellectuele eigendom van Sanofi of haar licentiegevers. U mag de informatie en overige content op de Site uitsluitend gebruiken in het kader van de raadpleging en het normale gebruik van deze Site; te weten het gebruik waarvoor Sanofi de Site en content (incl. downloads) uitdrukkelijk beschikbaar heeft gemaakt. Buiten dit normale gebruik geldt, met uitzondering van een enkele kopie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, dat u voor elke reproductie of andersoortig verdergaand gebruik Sanofi om schriftelijke toestemming moet vragen.

Bij elk gebruik van de Site en de content moet u de rechten van derden respecteren en moet u zich onthouden van enig gebruik dat leidt tot denaturatie of andersoortige wijziging. Bij het gebruik van de Site dient u tevens de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de Site besmet raakt met schadelijke elementen, waaronder maar niet beperkt tot "virussen", "Trojaanse paarden" of een andersoortige "malware".

Op alle kopieën van het geheel of een deel van de inhoud van de Site verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT 2018 SANOFI. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

Sanofi en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten. Elk verdergaand gebruik dan het normale gebruik van de Site en reproductiehandelingen zonder toestemming van Sanofi gelden als inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Naar begin van pagina
2. Informatie op de Site
Deze site is bedoeld voor deelnemers van de “niet tevreden geld terug“ actie met betrekking tot Dulcosoft oplossing voor oraal gebruik 250 ml en Dulcosoft poeder voor drank, 20 sachets (de ‘Actie’). Lees de
Actievoorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan de Actie.

Sanofi behoudt zich het recht voor om de Site en deze Actie, naar eigen inzicht, te allen tijde en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid te beëindigen, te wijzigen, tijdelijk te onderbreken of op te heffen.

Naar begin van pagina
4.1 Websitebezoek
Sanofi verwerkt uw persoonsgegevens als u deze via de Site actief opgeeft, zoals wanneer u uw emailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of u een online contactformulier invult. Sanofi houdt eveneens correspondentie bij, bijvoorbeeld als u per e-mail of telefoon contact
opneemt met Sanofi.

Verder worden van iedereen die de Site bezoekt, gegevens verzameld die de browser meestuurt, evenals informatie over het surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres; browser specificaties; en gegevens over uw surf- en klikgedrag op de Site zoals datum, tijd en duur van Sitebezoek, ingang tot de Site (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt grotendeels met cookies, waarover u hieronder aanvullende informatie vindt in het hoofdstuk over cookies.
4.2 Doeleinden
Sanofi verwerkt de gegevens van Sitebezoekers en accounthouders hoofdzakelijk om te zorgen dat zij de Site en de afgeschermde inloggedeeltes kunnen gebruiken. Dit is dus opdat bezoekers de Site te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet); zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief; en contact kunnen opnemen via het contactformulier. Wat accounthouders betreft worden hun persoonsgegevens tevens gebruikt voor het aanmaken en activeren van hun account (inclusief identiteitsverificatie en validatie); het afhandelen van hun eventuele bestellingen en andere transacties via hun account en onze gerelateerde administratie en intern beheer.

Daarnaast gebruikt Sanofi gegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden, met name om geaggregeerde statistische informatie op te (laten) stellen (Sitestatistieken) voor doelgroep- en marktanalyse, verbetering van de navigatie op de Site en aanpassing aan de behoeften van onze bezoekers; om te meten hoeveel bezoekers via bepaalde externe advertenties op onze Site komen; en om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld door verzending van nieuwsbrieven of door te reageren op van u ontvangen berichten.

Tot slot verwerkt Sanofi gegevens voor de beveiliging van de Site en de accounts en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de Site. Ook kan het zijn dat Sanofi uw gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel.
4.3 Ontvangers
Een door Sanofi ingeschakelde bewerker voor hosting diensten heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Een bewerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor Sanofi ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de hosting van de Site verzorgt (zie 10.3 hieronder). Sanofi heeft een contract met deze ingeschakelde bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u actief opgeeft, worden beschermd met hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid als rechtstreeks aan Sanofi wordt verstrekt. Deze door Sanofi ingeschakelde bewerker mag de persoonsgegevens die u via deze Site en Actie actief opgeeft of door uw gebruik van de Site uitsluitend gebruiken voor hun dienstverlening aan Sanofi.

In de toekomst kan Sanofi één of meer bedrijfsonderdelen overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook uw (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien u daartoe toestemming heeft gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de Site.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij u naar het hoofdstuk over cookies hieronder.
4.4 Inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt Sanofi daarom verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat Sanofi onjuiste persoonsgegevens van u verwerkt of persoonsgegevens verwerkt die zij niet zou moeten verwerken, heeft u het recht om Sanofi om correctie, aanvulling of verwijdering te verzoeken.

U kunt vragen dat Sanofi de persoonsgegevens die u via de site actief opgeeft overdraagt aan een derde partij. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens of vragen om toepassing van beperkingen. U hebt recht op een kopie van al deze persoonsgegevens die worden verwerkt door Sanofi.

Sanofi zal uw verzoek snel uitvoeren tenzij Sanofi een strikt zakelijk belang heeft, zoals het vastleggen van terugroepingen, om een wat meer beperkte vorm van gegevensverwerking te handhaven en alleen indien en voor zover toegestaan door de wet.

Sanofi zal uw verzoeken onmiddellijk beoordelen en u zult binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag hoe uw verzoek zal worden afgehandeld.

Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar privacy.nl@sanofi.com.

U kunt op elk moment een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Sanofi bij de gegevensbeschermingsautoriteit gevestigd in Nederland.

Naar begin van pagina
5.1 Soorten cookies en doeleinden
Met cookies bedoelen we elke techniek die gebruikt wordt om data op een computer, telefoon of tablet te plaatsen of er vanaf te lezen. De meest bekende cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina in je browser opslaat en later weer kan herkennen. Andere soorten cookies zijn javascripts, web beacons (tags) of device-fingerprinting.

Hieronder geven we uitleg over welke soorten cookies wij op de Site gebruiken en waarom we dat doen (voor welke doeleinden).
Noodzakelijke cookies
Dit zijn Cookies die noodzakelijk zijn om het gebruik van de Site of een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Zo is er een cookie die ervoor zorgt dat u ingelogd blijft, en niet telkens opnieuw hoeft in te loggen wanneer u doorklikt naar een andere pagina van de Site. Dit soort sessiecookies verwijderen we meteen wanneer u de Site verlaat; uw browser sluit; of na verloop van enige tijd (tussen 10 en 60 minuten) zonder activiteit op de Site. Voor de noodzakelijke cookies is geen toestemming vereist. Deze worden onafhankelijk van toestemming geplaatst, wanneer u de Site bezoekt of een relevante functionaliteit gebruikt.
Analytic cookies
Sanofi gebruikt op deze Site Google Analytics voor websitestatistieken. Daarmee krijgen we inzicht in het gebruik van onze websites en onze bezoekers (doelgroep- en marktanalyse). Met behulp van die informatie kunnen we de Site en de navigatie daarop steeds verbeteren en aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Zo optimaliseren we de gebruikerservaring.

Google plaatst hiervoor een aantal cookies via onze Site en verzamelt daarmee gegevens over het gebruik daarvan. Deze informatie omvat bijvoorbeeld vanaf welke website bezoekers op onze Site komen; welke pagina’s ze op onze Site bekijken en hoe lang; klikgedrag op onze Site; gebruikte browser en schermresolutie. Met deze gegevens stelt Google voor Sanofi geaggregeerde rapporten op met betrekking tot het gebruik van de Site. Google kan in die rapporten ook aanvullende informatie toevoegen uit haar eigen gegevens, zoals tot de affiniteitscategorie (interesseprofiel), leeftijdscategorie, taal of locatie van groepen Sitebezoekers. Deze informatie ontvangen wij uitsluitend geaggregeerd en nooit op individueel niveau.

Google kan de met haar cookies verzamelde informatie ook verwerken voor haar eigen doeleinden. Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen naar de informatie van Google zelf. Klik
hier voor meer informatie over het gebruik van deze gegevens door Google en hier voor haar algemene privacybeleid. Voor meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier (in het Engels). Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken.
Advertentietags
Zoals de meeste bedrijven, plaatst Sanofi geregeld advertenties, ook online. Wanneer je op een website van een derde op een advertentie (link / banner) klikt, die naar onze Site of andere diensten (apps) leidt, is de kans groot dat daarbij een cookie (tag) wordt geplaatst die op onze Site weer wordt uitgelezen. Dit kunnen we ook met banners op onze eigen Site doen. Zo kunnen we bijhouden via welke advertenties / banners (op welke website) bezoekers op onze Site komen of een andere actie ondernemen, zoals een download.

Dit wordt ook conversiemeting genoemd en is bedoeld om de effectiviteit van een advertentie(campagne) te meten en eventueel om de vergoeding daarvoor vast te stellen. Met die informatie kunnen we ook onze verdere online advertentie- en marketingstrategie bepalen.

Wij gebruiken hiervoor o.a.de advertentiediensten van Facebook en Google. Facebook en Google kunnen de met hun cookies verzamelde informatie ook verwerken voor eigen doeleinden. Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen naar de informatie van deze partijen zelf. Voor Facebook haar cookies policy en gegevensbeleid. Voor Google gegevens van apps of sites van partners en haar algemene privacybeleid.
Internationaal cookieverkeer
Google en Facebook hebben hoofdkantoren en andere vestigingen in de Verenigde Staten en elders buiten de Europese Economische Ruimte. Het kan zijn, dat deze partijen de met hun cookies verzamelde gegevens ook doorgeven naar zulke buitenlandse vestigingen. Indien u toestemming geeft voor de cookies van deze partijen, wordt dit ook gezien als toestemming voor een dergelijke doorgifte.
5.2 Cookies blokkeren
Als u geen cookies wilt, kunt u zelf via uw browser cookies blokkeren. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de ontwikkelaar van uw browser:

Google – Chrome / Android
Microsoft – Internet Explorer / Windows Phone
Mozilla – Firefox
Apple – Safari Mac
Apple – Safari mobile
Opera

Let wel op, dat wanneer u cookies blokkeert, het soms nodig is handmatig de instellingen aan te passen als u een website bezoekt waarvan een onderdeel niet werkt zonder cookies
5.3 Contact
Voor verdere vragen over het gebruik van cookies op deze Site kunt u contact opnemen met Sanofi via de onderaan deze Webvoorwaarden opgenomen contactgegevens.

Naar begin van pagina
10.1 Eigenaar van de Site en contactgegevens
Sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 E
2803 PE Gouda
+31 182 557 75
Sanofi-aventis Netherlands B.V. is een Besloten Vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08065338.
Btw-nummer: 8036 42 842 B01
10.2 Publishing Director
Sanofi-aventis Netherlands B.V, Kampenringweg 45e , 2803 PE te GOUDA
Sanofi nr: SANL.DULC8.18.04.0248
Datum laatste review: 30 april 2018
10.3 Onderhoud en Hosting van de Site
Onderhoud van de Site:
Desk Services BV
Withuisveld 15
6226 NV MAASTRICHT
T +31 (0)43 458 2454
web:
www.deskvgogroep.nl
Onderdeel van Desk VGO groep

Hosting:
BRONSTENKATE
Oude Utrechtseweg 17
3743 KN BAARN
tel: +31(0) 35 888 88 46
mail: info@bronstenkate.com
web: www.bronstenkate.com
Webhosting server : Hosting contact: ResboIT, Bredaseweg 108a, Oosterhout (NB)

Naar begin van pagina
11. Credits
Gedeponeerde merken
Dulcosoft ® en
www.dulcosoft.nl zijn merken van Sanofi-aventis Netherlands B.V., onderdeel van de Sanofi groep.

Apple, het Apple logo, iPhone en iPod touch zijn merken van Apple Inc. Geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store is een dienstenmerknaam van Apple Inc.

Google, Google Play, het Google logo, zijn merken van Google Inc. (“Google”). Geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Google Play Store is een dienstenmerknaam Google Inc.

Fotografische credits:
  • Sanofi-aventis Netherlands B.V.
  • Sanofi groep
Laatst gewijzigd 30 april 2018

Naar begin van de pagina

Naar begin van pagina